نکات زمان گذشته استمراری (past continuous)

کاربرد گذشته استمراری :

بطور کلی زمانی از گذشته استمرای (past continuous) استفاده می کنیم که کاری در گذشته اتفاق افتاده و مدتی ادامه یافته؛ اما محدوده زمانی آن کار دقیقا مشخص نیست یا به عبارت دیگر محدوده زمانی آن اهمیت ندارد .

ساختار گذشته استمراری به این شکل است:

برای ساخت جمله در زمان گذشته ساده از ساختاری همانند ساختار حال استمراری استفاده می کنیم; با این تفاوت که فعل را به یک زمان عقب تر می بریم :
ing + فعل + was/were + فاعل                   
مثال :
( to work ) کار کردن

I was working                       من مشغول کار کردن بودم
She was working                   او مشغول کار کردن بود (مونث)
He was working                    او مشغول کار کردن بود (مذکر)
It was working                      مشغول کار کردن بود (غیر انسان)

هم چنین برای you/we/They از were استفاده می کنیم.
مثال :

( to play ) بازی کردن

You were playing                شما مشغول بازی کردن بودی / بودید
We were playing                 ما مشغول بازی کردن بودیم
They were playing               آن ها مشغول بازی کردن بودند

شکل سوالی و منفی : ( Question & Negative Form)

برای سؤالی نمودن جمله در زمان گذشته استمراری ،جای was/were را با فاعل جمله عوض می کنیم :

  ? + ing + فعل+ فاعل+ was/were
مثال :

Was she listening to the radio?
Were they walking in the park ?

برای منفی نمودن جمله در زمان گذشته استمراری استمراری ، فعل was/were را منفی می نماییم، به عبارت دیگر کلمۀ not را بعد از آنها قرار می دهیم :

. ing + فعل + was/were+not +فاعل

مثال :

She was not / wasn`t listening to the radio
They were not /weren`t walking in the park

قید های تکرار در انگلیسی
کلیک کن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تخفیف 10%
پوچ
پوچ
پوچ
کد تخفیف 20%
پوچ
کد تخفیف 30%
پوچ
تقریبا!
تخفیف 50%
تخفیف 40%
پوچ
شانستو برای دریافت جایزه امتحان کن!
ایمیلتو وارد کن و گردونه شانس را بچرخون !!هدیه خودتو از ناراِنگلیش دریافت کنبزن بریم