آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

آزمون تعیین سطح آنلاین

با توجه به سوالات زیر ، گزینه درست را جهت تکمیل جای خالی و مکالمه انتخاب فرمایید.

مرحله 1 از 5

20%