بسته آموزش انگلیسی سطح متوسط

179,000 تومان

از مزایای بسته های آموزشی نارانگلیش ، موظف نمودن زبان آموز به اجرای برنامه روزانه است که در هر یک از بسته های آموزشی قرار داده شده است.